Encyklopedie dějin města Hodonín

2010: Horní Valy (parkoviště, výzkum č. A-201046)

Horní Valy (parkoviště, výzkum č. A-201046)


 • archeologické lokality

  Horní Valy


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2010

 • instituce

  Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.


 • popis

  V souvislosti se stavbou parkoviště před Domem kultury byl v září roku 2010 proveden archeologický výzkum, při kterém došlo k narušení dvou lidských kosterních pozůstatků. Z prvního z pohřbů se podařilo získat pouze lebku, kterou předali stavební dělníci s udáním přibližného místa nálezu. Druhý zemřelý jedinec, opět narušený stavebním výkopem, již byl dokumentován částečně v původní poloze i s hrobovou jámou. Orientace hrobu byla západovýchodní s hlavou směřující na západ. Poloha kostry a zejména drobné zlomky keramických nádob nalezených v zásypu hrobu nepřímo datují uložení zemřelého do období pozdního středověku. Na základě antropologické určení Mgr. Lucie Konečné (PřF UK Brno) se u prvního zemřelého jedná o ženu ve věku nad 50 let, u druhého jedince o „spíše ženu“ ve věku 34-70 let. Jelikož skrývka plochy pro parkoviště nedosahovala úrovně případných dalších hrobů a celý prostor byl výrazně narušen novodobou zástavbou domů, není jasné, zda-li se jedná o ojedinělé pohřby nebo o rozsáhlejší pohřebiště. Podobné pohřby, snad středověkého stáří, byly nalezeny počátkem 90. let 20. století, necelých 300 m severovýchodně, v místech bytového domu Pastelky. Z novověkých staveb na kontrolované ploše staveniště lze jmenovat základy, cihelné sklepy, suterény a studny náležící domovní zástavbě z 20. století.


 • obrazy

  img0108.jpg

  img0109.jpg img0110.jpg


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 04. 09. 2019

Lebka prvního zemřelého jedince narušeného stavebním výkopem. Foto F. Kostrouch.