Encyklopedie dějin města Hodonín

2009: Komenského ul., Dobrovolského ul. (kanalizace, výzkum č. A-2857)

Komenského ul., Dobrovolského ul. (kanalizace, výzkum č. A-2857)


 • archeologické lokality

  Dobrovolského ul.
  Komenského ul.


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2009

 • instituce

  Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.


 • popis

  V roce 2009 při stavbě kanalizace v ul. Komenského proběhl archeologický výzkum, při kterém byly na dvou místech dokumentovány profily, které dokládají vývoj ulice od počátků města až do současnosti. V místech křížení ulice Komenského s ulicí Dobrovolského se v hloubce 1,6 m nacházelo podloží s prohlubní, kterou je možné interpretovat jako středověkou strouhu. Pak následovala vrstva s větším množstvím nálezů, časově spadající do pozdního středověku. V hloubce 1,4 m ležel komunikační horizont, v podobě zpevnění povrchu hrudkami metalurgické či kovářské strusky a kusů mazanice. Nejde o klasickou dlažbu, doloženou zde až počátkem 20. století, ale patrně o lokální úpravu cesty. Datovat tento horizont i následující písčitou vrstvu lze někam na sklonek 15. století. Další vrstva z první poloviny 16. století měla opět komunikační charakter. Další pozitivní situace ležely v západní polovině Komenského ulice. Pod asfaltovou silnicí a novodobou kamennou dlažbou se nacházela mohutná vrstva původní ornice. Pod ornicí leželo žluté písčité podloží, do kterého byly zahloubeny sídlištní objekty. Jednalo se o menší jámy, jamky a úzké příkopy. Jámy byly většinou raně novověkého stáří, nejasné funkce. Pozornost si však zaslouží vrstva zelenožlutošedého jílu. Přes metr dlouhá a patnáct centimetrů mocná vrstvička obsahovala velké množství keramických nálezů, následně slepených do větších torz hrnců, mís a masivních zásobnic. Datovat nálezy můžeme někam do pozdního středověku. Na základě sídlištních objektů a kulturních vrstev lze předpokládat v západní části Komenského ulice usedlost zaniklou někdy koncem středověku nebo na počátku novověku. Dnešní Komenského ulice vznikla až počátkem 90. let 19. století (Franz Josef-Gasse), předtím se v těchto místech rozkládalo panské pole, popsané a znázorněné na mapě stabilního katastru z počátku 19. století.


 • obrazy

  img0105.jpg

  img0106.jpg img0107.jpg


 • ulice

  Dobrovolského
  Komenského


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 06. 09. 2019

Řez středověkou strouhou. Foto F. Kostrouch.