Encyklopedie dějin města Hodonín

2006: Masarykovo náměstí (vodovod, výzkum č. A-2660)

Masarykovo náměstí (vodovod, výzkum č. A-2660)


 • archeologické lokality

  Masarykovo náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2006

 • instituce

  Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.


 • popis

  Při stavbě vodovodu na Masarykově náměstí v listopadu roku 2006 byly v protlakové jámě dokumentovány kulturní vrstvy a kostrové hroby s pěti pohřby. Výzkumem se podařilo dokumentovat část původního hřbitova, který se nacházel okolo kostela sv. Vavřince. Sondou byla zachycena stratigrafie pohřbů v minimálně pěti úrovních nad sebou. Zemřelí byli ukládáni do hrobů v dřevěných rakvích sbíjených železnými kovanými hřebíky. Orientace dokumentovaných pohřbů byla ve všech případech západovýchodní. Přídavky obsahoval pouze jeden pohřeb, a to ve formě neidentifikovatelného předmětu z barevného kovu. Zásadním zjištěním byla úroveň, ve které se nacházejí pohřby. V době zániku hřbitova se první pohřby nacházely jen cca 50 cm pod terénem, který je doložen souvrstvím s obsahem stavební suti. Nejhlubší pohřeb byl od stejné úrovně v hloubce 160 cm zahlouben do písčité vrstvy, která obsahovala středověkou keramiku. Sondou byl rovněž vymezen minimální rozsah hřbitova v prostoru jihovýchodně od kostela. Neobvyklé je velké množství středověké keramiky ze 14. - 15. století, která pochází ze zásypů jednotlivých hrobů, což se na podobných nekropolích nachází jen výjimečně. Zásypy hrobů uzavíral horizont stavební suti, ve které se vedle nahodilé raně novověké keramiky nacházely rovněž fragmenty omítky s vápenným nátěrem. Omítka a stavební materiál může pocházet z barokního kostela, který byl upravován v 80. letech 18. století, případně také ze hřbitovní zdi.


 • obrazy

  img0088.jpg

  img0089.jpg


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 03. 09. 2019

Celkový pohled na protlakovou jámu/sondu od severu. Foto F. Kostrouch