Encyklopedie dějin města Hodonín

Prušánky

Prušánky


 • popis

  Správní poměry
  První písemná zmínka o obci sahá do roku 1261, kdy je obec, zmiňována pod názvem Prusy, dána brumovským kastelánem Smilem ze Střílek do držení cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Ves se nalézala pravděpodobně na levém břehu říčky Prušánka.

  V dokumentech, vztahujících se k roku 1415 je užíváno názvu Prussyenky. V názvosloví novokřtěnců v Prušánkách je užíván název Prutschän. Od konce 16. století je používán název Prušánky.

  V době vlády Václava IV. došlo zřejmě ke změně vlastnictví obce. Tehdy zapisuje Artleb z Věteřova své manželce Markétě z Hošťálkova věno na Prušánkách. Ke konci 15. století až do poloviny 16. století je ves pustá.

  Po zániku cisterciáckého kláštera se dostává ves v roce 1497 do majetku pánů z Kunštátu, kteří byli v držení Vizovic. K další změně ve vlastnictví došlo v roce 1536, kdy přechází ves Prušánky do majetku rodu Prusinovských z Víckova.

  Po potlačení stavovského povstání proti Habsburkům, jehož byli Prusinovští aktivními účastniky, je jejich majetek konfiskován a ves se dostává do správy olomouckých jezuitů. Po rozpuštění řádu byl majetek přičleněn k tzv. studijnímu fondu. Odtud bylo celé panství spolu se vsí Prušánky odkoupeno Josefem II. Samostatnou obcí se Prušánky stávají vyvazovacími pracemi z roboty v letech 1849 až 1851.

  Územní poměry
  Podle opisu prvního urbáře, vypracovaného Janem Adamem z Víckova v roce 1653, měla obec Prusy 81 nemovitostí. Ve vsi byly dvě svobodné usedlosti, půldruhalánový statek, Radhaus a habánský haushaben s půllánem polí. Ve vsi bylo 21 láníků, 20 pololáníků a 46 podsedků. Panský dvůr osíval 189 měřic obilí. Podle lánové vizitace z let 1669-1679 mělo být ve vsi 82 usedlostí, z toho 39 osazených. Katastr obce vykazoval 1200 jiter polí a 150 jiter vinic.

  Na základě soupisů z druhé poloviny 17. století patřila obec Prušánky před 30-ti letou válkou k obcím nejlepší kategorie. Vedle dvou dvorů bylo evidováno 80 gruntů. Podle konskripce, prováděné roku 1840, měla obec 230 domů s 1023 obyvateli a 1415 hektary půdy. Z toho bylo 1279 ha polí, 29 ha vinic, 17 ha zahrad, 45 ha pastvin a 45 ha zastavěných pozemků.

  Obec je charakterizována jako návesní ves, jejíž jádro tvoří řada usedlostí. Po roce 1848 se Prušánky stávají součástí okresního hejtmanství v Kyjově. Od roku 1864 spadají pod správu Hodonína.


 • více informací

  www.obecprusanky.czAktualizováno: 03. 05. 2019